Walne Zgromadzenie 2021


ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o postanowienia §18 ust.4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 19 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków. Obrady odbędą się w Hotelu Stare Kino, ul. Piotrkowska 120 w Łodzi.

Otwarcie obrad – godz. 14.00. W przypadku braku quorum drugi termin – godz. 15.00.

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Prezydium Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wyborczej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (uchwała).
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok (uchwała).
 8. Tematy do dyskusji przygotowane przez Zarząd:
 9. działania związane z pandemią Covid-19;
 10. współpraca z PKN, grupa projektowa w KT 332 ds. Świec i zniczy;
 11. ubezpieczenia w branży;
 12. Dyskusja i wolne wnioski Członków.
 13. Głosowanie nad uchwałami.
 14. Wybory do Zarządu na kolejną kadencję.
 15. Wybory do Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 16. Zakończenie obrad XXI-go Walnego Zgromadzenia Członków.

17 października, 2021