Walne Zgromadzenie 2020


ZAWIADOMIENIE

Działając w oparciu o postanowienia §18 ust.4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 18 grudnia (piątek) 2020 roku Walne Zgromadzenie Członków. Obrady odbędą się z wykorzystaniem połączenia telekonferencyjnego na platformie Cisco Webex Meetings. Link do spotkania otrzymacie Państwo dzień wcześniej na swój adres mailowy (uruchomienie linku powoduje instalację aplikacji, można też uruchomić link w przeglądarce internetowej).

Ważne: komputer musi być wyposażony w kamerkę i głośnik.

Otwarcie obrad – godz. 14.00. Sprawdzenie obecności i quorum, próba łączności.

Drugi termin – godz.15.00.

Uwaga: po 50 minutach platforma Webex automatycznie nas rozłączy, wówczas ponownie należy połączyć się.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Prezydium Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (uchwała).
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019 rok (uchwała).
 8. Tematy do dyskusji przygotowane przez Zarząd.
 9. Dyskusja i wolne wnioski Członków.
 10. Głosowanie nad uchwałami (składki członkowskie).
 11. Zakończenie obrad XX-go Walnego Zgromadzenia Członków.

11 grudnia, 2020